Lesaanbod

Noorderlicht_Onderwijs_Lesaanbod_Lesaanbod_Content

Maatwerk

De onderwijsbehoefte van de leerlingen vraagt om regelmaat en structuur in de tijd, in werkzaamheden en in relaties. Veel leerlingen hebben faalervaringen opgedaan op eerdere scholen, met een verlies van zelfvertrouwen als gevolg. Dat zelfvertrouwen kan weer groeien door succeservaringen. Om die succeservaringen te realiseren, stemmen we het onderwijsaanbod af op de behoefte van de leerling. Dat vraagt om maatwerk. Dat is precies waar we ons op richten. In het onderwijs werken we doelgericht en planmatig toe naar een toekomst die past bij de wensen en mogelijkheden van de leerling. We houden rekening met belemmeringen die leerlingen kunnen hebben bij informatieverwerking en met hun sociaal-emotionele problemen. De instructie is kort en duidelijk. Steeds hanteren we dezelfde opbouw. Het kan nodig zijn dat een leerling de les even onderbreekt, omdat de leerling een korte spanningsboog heeft. Door het uitvoeren van een andere taak, verdwijnt de onrust uit het lijf en kan de leerling weer verder met de les. Met al deze verschillende behoeften van leerlingen houdt de leerkracht rekening. Er wordt afgestemd met leerlingen, met ouders/ verzorgers en met andere ketenpartners. Samen wordt gezocht naar het juiste aanbod met de juiste toon, naar wat het beste aansluit bij de leerling. Dan maakt maatwerk verschil! Bij plaatsing houden we rekening met de leeftijd, het ontwikkelniveau en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. In alle klassen staat de totale ontwikkeling van de leerling centraal. Een klas kan variëren van 6 tot 15 leerlingen. Er bestaan op SO Noorderlicht naast de gewone klassen ook kleinere en meer gespecialiseerde klassen voor leerlingen met meer specifieke behoeften. De leerlingen die van deze klassen gebruikmaken leren vaardigheden om op een later moment te kunnen functioneren in één van de andere klassen. Leerlingen kunnen zich dus in alle rust
en met ruime ondersteuning voorbereiden op voortgezet (speciaal) onderwijs.

Schooldieren

Op SO Noorderlicht zijn dieren aanwezig; zoals konijnen, cavia’s, hamsters, schildpadden, vissen en regelmatig ook een hond. Leerlingen kunnen veel leren van het verzorgen van een dier. Een dier kan een positieve werking hebben op de ontwikkeling van een leerling. Op deze manier leert de leerling te zorgen voor een levend wezen en daarmee om verantwoordelijkheden te nemen. Daarnaast kan er een vriendschap ontstaan tussen leerling en dier. Een dier kan steun bieden als een kind een nieuwe stap moet zetten die nog spannend is. Voor leerlingen die moeilijk contact maken met anderen kan een dier een eerste vriend zijn en de leerling vertrouwen geven ook vriendschappen aan te gaan met andere leerlingen. De schooldieren bevinden zich op SO Noorderlicht in een aparte ruimte. Leerlingen die geen affiniteit hebben met dieren, hoeven hier dan ook niet mee in aanraking te komen. In schoolvakanties is het voor leerlingen en hun ouders mogelijk een dier van school thuis te verzorgen.

Vakkenpakket

De leerlingen krijgen op SO Noorderlicht de vakken die ook binnen andere vormen van speciaal (basis)onderwijs worden gegeven: Nederlandse taal, Rekenen, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Bewegingsonderwijs, Kunstzinnige oriëntatie en Vakoverstijgende vakken. In de laatste twee jaren krijgen de leerlingen ook Engels. Onder de vakoverstijgende vakken valt ‘leren leren’. SO Noorderlicht besteedt hier veel aandacht aan. Aandachtsgebieden bij het vak ‘leren leren’ zijn taakaanpak, zelfstandigheid en samenwerken. De leerlingen leren bij het uitvoeren van taken gebruik te maken van informatie, strategieën en vaardigheden. Ook leren ze na te denken over hun eigen handelen.


Meer informatie over SO Noorderlicht?

Neem contact met ons op

roundicon-call

030 - 310 78 20

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier